Södra Lapplands Kommun?

September 2nd, 2007

Kandidatuppsats-Framsidav2.jpgSyftet med min kandidatuppsats i statsvetenskap har varit att avgöra vad för effekt en sammanslagning av Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommun skulle få på den lokala demokratin; i uppsatsen definierad av min demokratiska idealtyp.

Uppsatsen visar att den demokratiska enhet som skulle skapas av en kommunsammanslagning inte stämmer överens med den idealtyp som jag valt att konstruera.

En storkommun bestående av Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommun riskerar att försvåra och minska det demokratiska deltagandet. Det demokratiska styret i en storkommun skulle påvisa bristande legitimitet och det skulle saknas en gemensam identitet.

Men samtidigt visar dessa resultat också på möjligheter eftersom alla dessa variabler i viss mån kan påverkas. Identiteter kan ändras visar tidigare kommunforskning, legitimitet kan skapas och deltagande kan förenklas och uppmuntras. Detta betyder att en sammanslagning med nödvändighet inte behöver innebära en försämrad demokrati såsom definierad av min demokratiska idealtyp. Snarare visar mina resultat på vilka faktorer som måste tas hänsyn till om man vill bibehålla eller stärka den lokala demokratin.

Det måste betonas att det som åsyftas i uppsatsen är analytiska snarare än statistiska generaliseringar. Inga anspråk görs för att hävda att de generaliseringar som gjorts och slutsatser som dragits här också gäller för andra kommuner än de studerade, för andra tidsperioder eller för andra demokratiska variabler. Jag är ödmjuk inför det faktum att det är svårt att dra långtgående slutsatser utifrån ett enda fall. Det har heller inte varit mitt syfte med denna uppsats.’
Samtidigt bidrar studien kumulativt till den övergripande nomotetiska forskningen av kommunsammanslagningars effekt på den lokala demokratin. Som sådan understryker den vad tidigare forskning visat, nämligen att fokuserar man på de tre demokratiska variablerna legitimitet, identitet och deltagande så påverkas dessa variabler negativt vid en kommun-sammanslagning. Inte nödvändigtvis av processen som sådan utan av den demokratiska enhet som blir resultatet.

Ladda ner uppsatsen: Kandidatuppsats i Statsvetenskap – Södra Lapplands Kommun?

English Abstract

In 1974 the three municipalities of Åsele, Dorotea and Fredrika were amalgamated despite of hunger strikes, mass protests and a serious threat of violence. But after six years the marriage shattered as Dorotea left the other two after years of continued struggle. In 2005 the idea of an amalgamation of Åsele, Dorotea and Vilhelmina municipalities was brought to life by an older and ever declining population.

By creating a democratic ideal type consisting of the three variables – legitimacy, participation and identity – this study assesses what impact an amalgamation of the three municipalities might have on local democracy. Combining a qualitative and a quantitative approach this study concludes that amalgamating the municipalities today could create a democratic unit lacking legitimacy, having a weak identity and impeding participation.

But the study also brings forth that the impact of an amalgamation upon the variables of the ideal type as defined is not written in stone. Rather by careful though and consideration a number of the negative impacts upon the ideal type can be erased or reduced. As such democracy is not static but can be enhanced or undermined by conscious effort.

Entry Filed under: Bachelor's Thesis,Research papers


Categories

Meta